نشانی:اوین بلوار دانشجو،خیابان کودکیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،دبیرخانه مشارکتهای اجتماعی

شماره داخلی:2401

شماره مستقیم:22180194

فکس:

ایمیل :ssp.mosharekat@uswr.ac.ir

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانمعاونت تحقیقات و فناوری

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences