شرح وظایف حوزه مشارکتهای اجتماعی:

1-اجتماعی کردن سلامت و توانبخشی

2-شناسایی و جذب خیرین سلامت و تزریق سرمایه های مادی و معنوی خیرین به مراکز درمانی و آموزشی و پؤوهشی دانشگاه.

3-آموزش و توانمند سازی سازمانهای غیر دولتی توانبخشی و مشارکت انها در پروژه های آموزشی،درمانی و تحقیقاتی دانشگاه.

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانمعاونت تحقیقات و فناوری

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences